Novinarska konferenca

Obalne občine partnersko pristopile k izboljšavi vodovodnega sistema

Investicija bo zagotovila varno in zanesljivo oskrbo s pitno vodo na Obali

Koper, 12. december 2013 - Mestna občina Koper, Občina Izola  in Občina Piran so partnersko pristopile k projektu Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na Obali. Koordinator projekta je Javno podjetje Rižanski vodovod Koper, v njem pa poleg treh občin sodelujeta še Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Investicijo sofinancirata Kohezijski sklad EU in Republika Slovenija. Projekt, ki bo okvirno zaključen do konca leta 2014, bo pomembno prispeval k zagotavljanju varne in zanesljive oskrbe s pitno vodo, zmanjšale pa se bodo tudi nekontrolirane vodne izgube.

Projekt Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na Obali bo v vseh treh občinah obsegal izgradnjo 18.379 metrov primarnih vodovodov, obnovljena bosta dva vodohrana, vodohranu Sv. Anton pa bo dograjena dodatna vodna celica. V vodooskrbni sistem bodo vgradili kakovostne materiale in cevovode ustreznih dimenzij z regulacijskimi in zapornimi elementi. Uredili in dogradili bodo sistemske vodohrane z regulacijsko opremo. Sistem bo daljinsko nadzorovan s kontrolo tlačnih razmer na vodovodnem omrežju, zagotovljene bodo kapacitete za izravnavanje konic v oskrbi in omogočeno bo prečrpavanje vode iz magistralnega sistema v sistemske vodohrane.

S projektom bo zagotovljena varna in zanesljiva oskrba s pitno vodo, saj bodo primarni cevovodi hidravlično izboljšani in medsebojno povezani ter s tem tudi vodovodni podsistemi, kar bo omogočilo distribucijo vodnih količin iz več vodnih virov ter nemoteno oskrbo v primeru izpadov enega ali več vodnih virov.

Skupna vrednost projekta znaša 9 milijonov evrov, od katerih bo 6,4 milijona evrov financiranih iz Kohezijskega sklada EU, 1,1 milijona evrov iz državnega proračuna RS, 1,5 milijona pa iz občinskih proračunov. Mestna občina Koper bo prispevala 57-odstotni delež, Občina Izola 29-odstotnega in Občina Piran 14-odstotnega.

Gradnjo bo izvedlo podjetje Grafist, d.o.o. skupaj s partnerji Adriaing, d.o.o., CPK, d.d. in Godina, d.o.o.  Za nadzor je bilo izbrano podjetje DRI, upravljanje investicij, d.o.o. v sodelovanju s partnerji Institut za ekološki inženiring, d.o.o. in Projekt, d.d. iz Nove Gorice.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda, prednostne usmeritve: Oskrba s pitno vodo.

Dodatne informacije: Rafko Klinar, predstojnik Urada za gospodarske javne službe in promet, Mestna občina Koper, T. +386 (0)5 664 63 30, E-mail: rafko.klinar@koper.si